Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Работа от разстояние и свързани с нея основни организационни фактори

Резюме

Настоящата разработка разглежда актуални аспекти, свързани с набиращата популярност възможност за работа от разстояние. Отминалата пан­демия ускори процесите в тази насока и все повече работодатели се възползват от възможностите, предоставени от ди­гиталните технологии за дистанционна работа. Множество са факторите, кои­то оказват влияние при подобни решения, както за бизнес организациите, така и за техните служители. Статията разглеж­да гледната точка на работещите по някои основни фактора като производи­телност, стрес и отношение към подоб­на възможност. В направения теорети­чен преглед са цитирани и изследвания по включените теми. Описани са резултати от проведено изследване, което да даде обща представа за нагласите на служи­телите към възможностите за дистан­ционна работа и самооценка на техните усещания за стрес, производителност и мотивация. Изведени са изводи на база емпиричните данни и обобщения за рабо­тата от разстояние.

Teleworking and Related Key Organizational Factors

This paper examines current aspects related to the growing popularity of telecommuting. The past pandemic has accelerated processes in this direction and more and more employers are taking advantage of the opportunities provided by digital technologies for remote work. There are multiple factors that influence such decisions for both business organizations and their employees. This paper examines the perspective of employees on some key factors such as productivity, stress and attitudes towards such an opportunity. Research on the topics covered is also cited in the theoretical review. The results of a study conducted to provide general insight into employee attitudes towards telecommuting opportunities and self-assessment of their perceptions of stress, productivity and motivation are described. Conclusions based on the empirical data and generalizations about telework are drawn.


Ключови думи

productivity, telework, stress, motivation
Свалете ISA.2023.2.02.pdf