Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Тенденции в развитието на транспортната инфраструктура в България

Резюме

Развитието на обществе­ната инфраструктура е важно за всяка една страна, за да успее тя да постигне целите за икономическото и социално­то си развитие. Ефективната публична инфраструктура има широкообхватно въздействие при подпомагане на иконо­миката за постигане на политиките в транспортния сектор. Транспортната инфраструктура е обвързана пряко с ико­номическия растеж главно заради уве­личаващото се съвкупно потребление и дела на инвестиционните разходи (Бака­лова, 2018). Развиването на транспорт­ната инфраструктура стимулира пуб­личните разходи, което води до разширя­ване на технологичната база. Целта на статията е да се очертаят основните тенденции при изграждането на инфра­структурата в България при различните видове транспорт. Анализирана е спо­собността на транспортните активи да запазят нивото си на обслужване до края на експлоатационния си живот и тяхна­та гъвкавост при посрещане на промени­те в моделите на търсене. В заключение са изведени основните тенденции при  разширяване на инфраструктурния ка­пацитет, подходите при поддържането, модернизирането и интегрирането на нови цифрови технологии при изгражда­нето й.

Trends in the Development of Transport Infrastructure in Bulgaria

The development of public infrastructure is essential for any country to achieve its economic and social development goals. Effective public infrastructure has a far-reaching impact in helping the economy achieve policies in the transport sector. The development of transport infrastructure is linked to economic growth, due to the fact that the share of
capital expenditure for investment projects increases in total consumption (Bakalova, 2018). Development and expansion of the technological base is achieved, as the construction and maintenance of transport infrastructure stimulate public spending. The purpose of the article is to outline the main trends in building the infrastructure in Bulgaria for the different types of transport. The ability of transport assets to maintain their level of service to the end of their service life and their flexibility in meeting changes in demand patterns is analyzed. In conclusion, the main trends in the expansion of infrastructure capacity, the approaches to maintenance, modernization and the integration of new digital technologies in its construction are brought out.

Ключови думи

investments, transport infrastructure, European transport policy
Свалете ISA.2023.2.01.pdf