Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Иновационна активност на Р България по време на пандемия

Резюме

Изследването проследява ди­намиката в иновационната активност на Р България по време на пандемията, предизвикана от КОВИД-19. Анализират се данни относно най-широко използвания в глобален мащаб индекс за иновационна активност – Глобален иновационен ин­декс. Постигнатите резултати от стра­ната в периода 2019-2022 г. са сравнени с тези на останалите страни – членки на Европейския съюз (ЕС). България повиша­ва своята иновационна активност през разглеждания период както в абсолютен, така и в сравнителен аспект, но поло­жителното изменение не е достатъчно страната да достигне силно развитите държави от Западна Европа – членки на ЕС.

Innovation Activity of the Republic of Bulgaria in Times of Pandemic

The research examines the dynamics of the innovation activity of the Republic of Bulgaria during the pandemic caused by COVID-19. Representative data about the most widely accepted index of innovation activity on a global scale – Global Innovation Index – are analyzed. The results achieved by the country in the 2019-2022 period are compared with those of the other EU member states. Bulgaria has increased its innovation activity during the period under review, both in absolute and comparative terms, but the positive change is not enough for the country to reach the highly developed Western European member states of the EU.

Ключови думи

innovations, innovation activity, pandemic, global innovation index.
Свалете ISA.2023.1.12.pdf