Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Хармонизацията на счетоводните системи при прилагането на НСС и МСФО. Развитие и изисквания при прилагането на двете системи

Резюме

Стандартизацията в счето­водството е свързана с установяване на строги унифицирани правила и фундамен­тални принципи, за постигане на уеднак­вяване, както на текущото счетоводно отчитане, така и на използвания начин на представяне на счетоводна информа­ция за финансовото състояние на пред­приятията. Промяна в счетоводното за­конодателство в страната се извършва с приемането на нов Закон за счетовод­ството през 2016 г., в който частта, свързана с приложимата счетоводна база, се хармонизира с изискванията на правните норми на ЕС, като изрично се уточнява, че в счетоводната база в страната ни са НСС, като са определени предприятията, които следва да съста­вят финансовите си отчети при прила­гане на МСС/МСФО. Изборът на счето­водна база оказва непосредствено вли­яние върху информацията в годишните финансови отчети, която се използва за управленски решения или от външни лица. Поради различните модели, заложени в НСС и МСС/МСФО, са налице различия в оценъчните бази, което поражда необхо­димост от хармонизиране на счетовод­ните системи.

The Harmonization of Accounting Systems in the Application of NSS and IFRS. Development and Requirements in the Application of Both Systems

Standardization in accounting is related to establishing strict unified rules and fun­damental principles to achieve unification of both the current accounting reporting and the used way of presenting accounting information about the financial status of enterprises. A change in the accounting legislation in the country took place with the adoption of a new Law on Account­ing in 2016, in which the part related to the applicable accounting base was harmonized with the requirements of EU legal norms, explicitly specifying that the NSS are in the accounting base in our country. The enterprises that should draw up their financial statements when applying the IAS/IFRS are determined. The choice of accounting basis directly impacts the information in the annual financial statements used for management decisions or by outsiders. Due to the different models laid down in the NSS and IAS/IFRS, there are differences in the assessment bases, which creates a need to harmonize the accounting systems.

Ключови думи

harmonization, accounting standards, accounting systems.
Свалете ISA.2023.1.10.pdf