Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Конституиране на повереника в наказателния процес

Резюме

Постоянното развитие на обществото прави необходима еволюция­та на най-важния му социален регулатор – правото, чиито изменения съвсем ес­тествено влияят върху функционирането на самата правораздавателна система. Доброто познаване на непрекъснато про­менящите се юридически правила обусла­вя в огромна степен пълноценното учас­тие на гражданите в процеса. В настоящото изследване са анализи­рани начините, посредством които пове­реникът може да се конституира в нака­зателното производство, като е обсъден и моментът, към който този процесуален представител може да встъпи в различни­те стадии и етапи на процеса. Изяснени са двата начина, посред­ством които повереникът се конституи­ра в наказателния процес – назначаване с акт на държавен орган и фактически със­тав, който се състои от два елемента – акт на упълномощаване от представлява­ното лице и конклудентни действия, с кои­то съответният държавен орган допуска повереника да участва в производството. Установи се, че за разлика от постра­далия, лицето, което се конституира в съдебната фаза като граждански от­ветник и ощетеното юридическо лице, не участва в досъдебното производство и съответно няма право на повереник в тази фаза. Това естествено се отразява негативно на правото на защита на тези лица.

Constitution of the Attorney in the Criminal Process

The constant development of society necessitates the evolution of its most important social regulator – law, whose changes quite naturally affect the functioning of the judicial system itself. A good knowledge of the legal rules that are being missed determines to a great extent the full participation of citizens in the process. In the study, the ways in which the attorney can be constituted in the criminal proceedings are analyzed, and the moment at which this procedural representative can enter the current phase and stages of the process is also discussed. The two ways in which the attorney is constituted in the criminal process are clarified – appointment by an act of a state body and de facto composition, which consists of two elements – a power of attorney from the represented person and final actions by which the relevant state body allows the attorney to participate in production. The findings show that, unlike the victim, the person who is constituted in the judicial phase as a civil liability and the damaged legal entity do not participate in the pre-trial proceedings and accordingly do not have the right to an attorney in this phase. This naturally has a negative impact on the right of defense of these persons.

Ключови думи

attorney, victim, private prosecutor, private plaintiff, civil plaintiff, civil defendant, criminal proceedings.
Свалете ISA.2023.1.09.pdf