Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Mярата на правото в правната система

Резюме

Правото е ценностно-ре­гулативна система, насочена към ред в обществените отношения. Редът се по­стига чрез задаване на ясни качествено- количествени правни възможности в по­ведението на субектите в сходни ситу­ации на трайноповтарящата се човешка дейност в условия на съобщност. Насто­ящата статия сочи доводи в подкрепа на тезата, че правната мяра е носител и конкретизация на правния смисъл, от­разява типично, правилно, разумно, дву­странно, справедливо задаване на вида и обема правна власт на субектите в раз­пределението и обмена на блага в рамки­те на правната система. Правната мяра надхвърля по същност и обем нормите в правото, съдържа се във всеки израз на правото, затова е изведена като фун­даментално понятие на общата теория на правото. Теоретичните проекции на правната мяра се осъществяват чрез правните възможности на субектите по вид и размер, характеризират се чрез осъществяването на права, задължения, заповеди, забрани, императиви.

The Measure of Law in the Legal System

Law is a value-regulatory system aimed at order in social relations. Order is achieved by setting clear qualitative-quantitative legal possibilities in the behavior of subjects in similar situations of permanently recurring human activity in community conditions. This article points to arguments in support of the thesis that the legal measure is a carrier and concretization of the legal meaning, reflecting a typical, correct, reasonable, bilateral, fair setting of the type and volume of legal authority of the subjects in the distribution and exchange of goods within the legal system. The legal measure exceeds in substance and volume the norms in law, it is contained in every expression of law, and therefore it is derived as a fundamental concept of the general theory of law. The theoretical projections of the legal measure are carried out through the legal possibilities of the subjects in terms of type and size, characterized by the implementation of rights, obligations, orders, prohibitions, imperatives.

Ключови думи

measure in law, legal system, legal sense, norms and law measure, distributive essence of law.
Свалете ISA.2023.1.08.pdf