Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Дигитализиране на процеса на управление на строителните отпадъци – изследване на нагласите на участници в сектора

Резюме

Макар че понятието „устой­чивост“ е познато още от миналия век, то придобива все по-ключова роля и зна­чение в почти всички сектори на модер­ната икономика и развитие в последното десетилетие, като се превръща в „добра практика“ както за частния, така и за публичния сектор. Примерите за устой­чиви практики и решения в строител­ството също набират скорост и влияние, макар и за момента устойчивото строи­телство да е навлязло като стратегия по-дълбоко в САЩ и страните в запад­на Европа, отколкото у нас. В частност това включва и устойчивото управление на строителните отпадъци, т.е. плани­рано и устойчиво изхвърляне, рецикли­ране и влагане на строителните отпа­дъци в бъдещи проекти. Основната цел на статията е да разкрие отношението и нагласите на основните участници в процеса по управление на строителните отпадъци в подкрепа на хипотезата, че съществува необходимост от дигитали­зиране на този процес у нас.

Digitizing the Construction Waste Management Process – Studying the Attitudes of the Participants in the Sector

Although the concept of “sustainability” has been known since the last century, it has acquired an increasingly key role and importance in almost all sectors of modern economy and development in the last decade, becoming a “good practice” for both the private and public sectors. Examples of sustainable practices and solutions in construction are also gaining speed and influence, although for the time being, sustainable construction has entered as a strategy more deeply in the USA and the countries of Western Europe than in our country. This includes the sustainable management of construction waste, i.e. planned and sustainable disposal, recycling and input of construction waste in future projects. The main goal of the article is to reveal the opinion and attitudes of the main participants in the construction waste management process in support of the hypothesis that there is a need to digitize this process in our country.

Ключови думи

digitalization, construction waste, waste management.
Свалете ISA.2023.1.06.pdf