Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Проблемни области при приложението на проектния подход на управление в бизнес организациите от корпоративен тип

Резюме

Познаването и прилагане­то на проектния подход е в основата на адаптирането на бизнес организациите към непрекъснато променящите се усло­вия на външната среда. Целта на стати­ята е на база на резултатите от анали­за на извършеното емпирично проучване да се представят основните проблемни области при приложението на проектния подход на управление в бизнес организа­циите от корпоративен тип в България. В тази връзка се извеждат основни тео­ретични постановки, свързани с корпора­циите и проектния подход на управление; представя се методологията на проведе­ното емпирично изследване; извеждат се проблемните области, свързани с прило­жението на проектния подход и фактори­те, които го обуславят.

Challenging Issues in the Application of the Project Management Approach in Corporate-Type Business Organizations

The knowledge and application of the project approach is the basis of the adaptation of business organizations to the constantly changing conditions of the external environment. The purpose of the article is, based on the results of the analysis of the conducted empirical study, to present the main challenges in the application of the project management approach in corporate-type business organizations in Bulgaria. In this regard, basic theoretical propositions related to corporations and the project management approach are derived; the methodology of the conducted empirical research is presented; the challenges related to the adoption of the project approach and the factors that determine them are brought out.

Ключови думи

project management, Corporate Management, business organizations, PRINCE2 methodology.
Свалете ISA.2023.1.05.pdf