Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Връзка между лидерство и благополучие на работното място – доказателства от Европейското социално изследване

Резюме

Субективното и емоционал­но благополучие привлича вниманието на български и чуждестранни автори, които се фокусират върху разнообразни изследователски подходи. В контекста на сложната концептуална същност на благополучието се откроява ролята на лидерството като фактор за удовлет­вореността на служителите в съответ­ните работни екипи. В настоящата ста­тия ще бъде изследвана връзката между конкретни лидерски подходи и благополу­чието на работното място в 10 европей­ски държави – България, Чехия, Хърватия, Финландия, Франция, Литва, Естония, Словения, Словакия, Унгария. Направени­ят анализ потвърждава, че съществу­ва връзка между удовлетворението на служителите и а) подкрепата от стра­на на ръководителите по отношение на баланса между работа и лично време и б) склонността на ръководителите при необходимост да оказват помощ на хора­та в своя екип за изпълнението на тех­ните задачи. Лидерството, което проя­вява разбиране към нуждата от баланс в живота на служителите, се оказва зна­чим предиктор за благополучие. Помощ и професионални съвети, свързани с ра­ботата, също корелират положително с възприемането на трудовата дейност като удовлетворяваща. Редица данни сочат, че по-високите нива на благопо­лучие на работното място се свързват с по-голяма производителност на труда. Настоящият анализ допринася за по-за­дълбоченото разбиране на значимата роля на ръководителите на различни уп­равленски нива за постигане целите на организацията чрез успешни модели на взаимодействие със служителите. Изу­чаването на лидерството и връзката му с благополучието на служителите дава нови възможности за успешни управлен­ски практики.

Relationship between Leadership and Well-Being at Work – Evidence from a European Social Survey

Subjective and emotional well-being attracts the attention of Bulgarian and foreign authors who focus on various research approaches. In the context of the complex conceptual nature of well-being, the role of leadership as a factor in employee satisfaction in work teams stands out. In this article, the relationship between specific leadership approaches and well-being at work will be surveyed in 10 European countries – Bulgaria, Czech Republic, Croatia, Finland, France, Lithuania, Estonia, Slovenia, Slovakia, Hungary. The analysis confirms that there is a relationship between employee satisfaction and a) support from managers regarding the balance between work and personal commitments and b) managers’ willingness to give work-related help or advice, if needed. Leadership with understanding of employees’ need for balance in their lives has been shown to be a significant predictor of well-being. Work-related professional help and advice also correlates positively with satisfaction at work. A lot of studies confirm that higher levels of work-related well-being are associated with greater labor productivity. The present analysis contributes to a deeper understanding of the significant role of leaders at different management levels in achieving organizational goals through successful models of interaction with employees. The study of leadership and its relationship to employee well-being provides new opportunities for successful management practices.

Ключови думи

leadership, human resource management, well-being, quality of life, happiness
Свалете ISA.2023.1.04.pdf