Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Динамика на българския капиталов пазар през периода 2001 – 2021 г.

Резюме

Настоящата статия е пос­ветена на динамиката в развитието на капиталовия пазар в България. Периодът, който обхваща изследването, е 2001 – 2021 г. Изследването на формираните тенденции се извършва на база на ана­лиза на основни борсови показатели като пазарна капитализация, отношение на пазарната капитализация към брутния вътрешен продукт на страната, годишен оборот, брой на сключените сделки, брой на регистрираните емисии финансови ин­струменти, основни борсови индекси. Из­ведени са ключовите фактори, влияещи върху динамиката на капиталовия пазар в страната. На тази основа са очертани основните особености на българския ка­питалов пазар.

Bulgarian Capital Market Dynamics (2001-2021)

The article is about the dynamics of the development of the capital market in Bulgaria. The period covered in this research is 2001 – 2021. The study of the established trends is based on the analysis of basic stock market indicators such as market capitalization, market capitalization to national GDP ratio, annual turnover, number of concluded transactions, number of issues of financial instruments listed for trading, basic stock exchange indices. The key factors that impact the dynamics of the capital market in this country have been extrapolated. Based on that, the main particularities of the Bulgarian capital market have been outlined.

Ключови думи

crisis, capital market, turnover on Bulgarian Stock Exchange, market capitalization on Bulgarian Stock Exchange, indices
Свалете ISA.2023.1.02.pdf