Най-новият брой
Том
29
година
2023
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Клубни блага, клубни решения и обществено благосъстояние

Резюме

Клубните блага са разновидност на публичните блага. Те се потребяват от индивиди с хомогенни предпочитания, които доброволно се асоциират в клубове. Членовете на клуба извличат взаимна полезност от колективното потребление на клубните блага, което подобрява тяхното благосъстояние и съ­ответно повишава в определена степен общественото благосъстояние. Част­ната инициатива стои в основата на създаването на класическите клубове. По-късно, държавата възприема и при­лага клубните решения, за да повиши ефективността в предлагането и колек­тивното потребление на някои частни и делими публични блага. Примери за дър­жавно регулирани клубове са: поддържане чистотата в населените места, предла­гането и потреблението на комуналните услуги, поддържането на националната пътна мрежа с винетни и тол такси и други, които са анализирани в изложение­то. Развитието на дигиталните комуни­кации доведе до появата на хиляди онлайн клубни формирования, в т.ч. и с глобален характер. Крайният извод: с частна или държавна инициатива клубните дейности се разширяват, потребителите на клубните блага се увеличават, което повишава равнището на общественото благосъстояние.

Club Goods, Club Decisions and Social Welfare

Club goods are a variety of public goods. They are consumed by individuals with homogeneous preferences who are voluntarily associated in clubs. Club members derive mutual benefit from the collective consumption of club goods, which improves their well-being and therefore enhances social welfare to a certain extent. The private initiative underpins the creation of the classic clubs. Later, the state adopted and implemented club decisions in order to increase the efficiency in the supply and collective consumption of certain private and divisible public goods. Examples of state-regulated clubs are maintaining cleanliness in settlements, supply and consumption of utilities, maintaining the national road network with vignettes and tolls, and others that are analyzed in the paper. The development of digital communications has led to the emergence of thousands of online club formations, including a global one. The final conclusion: with private or government initiatives club activities are expanded, and consumers of club goods grow in number, which in turn increases the level of social welfare.

Ключови думи

club goods, club fee, Pareto optimality, social welfare, homogeneous and heterogeneous clubs, clubs with fixed and variable utilization rate, online clubs, club solutions for efficient collective consumption of few private and divisible public goods
Свалете ISA.2023.1.01.pdf