Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Индивидуализъм, колективизъм и бъдещето на капитализма

Резюме

В статията са обобщени ос­новните идеи от книгата „Бъдещето на капитализма“ на влиятелния американски икономист Лестър Търоу, свързани с ро­лята на културното измерение индиви­дуализъм–колективизъм за стопанското развитие на обществата1. Според автора дългосрочното съществуване на насто­ящата социално-икономическа система е заплашено заради несъвместимостта на съвременните пазарни отношения и тех­нологични връзки с особеностите на пър­вичната човешка природа. Индивидите и техните предпочитания в голяма степен са продукт на обществото и социалните влияния и за да функционират успешно, са необходими обединяващи светогледни системи. Но капитализмът и концепци­ята за пазарно регулираното обществе­но устройство не са обединяващи, а се явяват по-скоро „процесни“ идеологии за ефективността на човешкия обмен. С повсеместното налагане на индивидуа­листични мисловни модели все повече се затруднява извеждането на общо благо или колективни цели, за които всички се чувстват призвани да допринасят. Без ра­ботеща колективистична социална орга­низация обаче всеки индивид е мотивиран да се „вози без билет“, т.е. да потребява осигурените от другите на по-ранен ис­торически етап облаги, без да влага собствени усилия в поддържането на сис­темата, която ги е направила възможни.

Individualism, Collectivism, and the Future of Capitalism

This article offers a brief overview of the main ideas in the book “The Future of Capitalism” by American economist Lester Thurow related to the discussion in economic literature on the role of cul­ture, and more specifically to the dimension of indi­vidualism–collectivism1. According to the author, the long-term existence of the current socio-economic system is threatened by the incompatibility of modern social market relations and technological connec­tions with basic features of human nature. Individuals and their preferences are largely products of society and social influences, and to function properly they require unifying worldview systems. The problem with capitalism and the concept of market-regulated social order, as Thurow sees it, is that they are not unifying, but rather ‘process’ ideologies regarding the efficacy of human exchange. With the ubiquitous spread of individualistic mental models, it is getting harder to formulate concepts of common good or collective goals to which all members of society are expected to contribute. In the absence of a well-functioning collectivistic social organization, how­ever, everyone is motivated to “free ride”, i.e., to reap the benefits provided by others at an earlier historical stage without investing own efforts in maintaining the system that made these benefits possible.

Ключови думи

капитализъм, икономическо развитие, институции, индивидуализъм, колективизъм, споделени мисловни модели, идеологии, култура, норми, транзакционни разходи, трагедия на общото
Свалете ISA.2022.4.11.pdf