Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Принципът „Nе bis in idem“ при конкуренция на административно-наказателна и наказателна отговорност за нарушения, свързани с акцизни стоки

Резюме

на административнонаказателната и нака­зателна отговорност за извършени на­рушения на данъчното законодателство, свързани с акцизни стоки, през призмата на принципа „ne bis in idem“. Този принцип, въвеждащ забрана едно лице да бъде съдено два пъти за едно и също деяние, е възприет както в кон­стантната практика на Европейския съд по правата на човека, така и в задължи­телната практика на Върховния каса­ционен съд, като са дадени съответни разяснения относно приложното му поле в наказателни производства и критерии при определяне характера на последни­те. Измененията в българското законо­дателство, предотвратяващи паралелно или последователното провеждане на административнонаказателно и нака­зателно производство, на свой ред се явяват допълнителна гаранция за спазва­нето на принципа и създаване на правна сигурност.

The “Ne bis in idem” Principle in the Competition of Administrative Criminal Liability and Criminal Liability for Violations Related to Excise Goods

The subject of discussion in this article is the current regulatory framework for engaging in administrative and criminal liability for violations of tax legislation related to excise goods, through the lens of the “ne bis in idem” principle. This principle, which prohibits a person from being prosecuted more than once for the same (criminal) behaviour, has been adopted both in the constant practice of the European Court of Human Rights and in the mandatory practice of the Supreme Court of Cassation, with relevant clarifications regarding its application field in criminal proceedings and criteria for determining the nature of the latter. The changes in Bulgarian legislation, preventing the parallel or consecutive conduct of administrative and criminal proceedings, in turn, are an additional guarantee for the observance of the principle and the creation of legal certainty.

Ключови думи

акциз, наказателна отговорност, ne bis in idem, административнонаказателна отговорност
Свалете ISA.2022.4.09.pdf