Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ на реторичните фигури в рекламните слогани в сферата на храните и напитките

Резюме

Рекламите в днешно време са навсякъде около нас. В условията на изключително силна конкуренция е все по-трудно за специалистите да създа­дат такива реклами, които не само да привлекат вниманието, но и да останат в съзнанието на потребителите. Един относително лесен и разходно-ефекти­вен начин този стремеж да бъде постиг­нат е употребата на реторични фигури в рекламните слогани. Статията цели да провери доколко и по какъв начин инструментариумът на реториката бива използван в български­те реклами, касаещи храни и напитки. За целта е разгледана извадка от 113 слога­на, които могат да бъдат открити в бъл­гарските телевизии, радио канали и соци­ални мрежи, а също така рекламни пана и билбордове. Анализирани са различни аспекти на употребата на реторичните фигури – честотата на приложението им, средната дължина на слоганите, как­то и делът на послания на български и чужд език. Резултатите от изследването не­двусмислено показват, че реториката е  предпочитан способ за съставянето на интересни и оригинални рекламни слога­ни. 87,61% от анализираните слогани се възползват от нейния инструментариум. Средната дължина на слоганите в сфе­рата на храните и напитките е кратка – 3,66 думи. Мнозинството рекламни сло­гани са на български език, но процентът слогани на английски език не бива да бъде подценяван. Най-често срещаната рето­рична фигура е метафората, следвана от апела, епитета и реторичния въпрос. Важна насока за бъдещи изследвания е проверката на ефективността на рето­риката в българската реклама – необхо­димо е маркетинг специалистите и фир­мите, които представляват, да знаят по какъв начин и до каква степен реторич­ните фигури влияят върху възприятията на потенциалните потребители.

Analysis of the Rhetorical Figures in Food and Beverage Advertising Slogans

Nowadays advertisements are everywhere around us. Given how strong the competition is, it is increasingly difficult for specialists to create such advertisements that not only attract attention, but also remain in people’s minds. One relatively easy and cost-effective way to achieve this goal is the use of figures of speech in advertising slogans.

This article aims to inquire to what extent and in what way the tools of rhetoric are employed in Bulgarian food and beverage advertisements. For this purpose, a sample of 113 slogans, which can be found on Bulgarian television, radio channels and social networks, as well as advertising panels and billboards, have been examined. Various aspects of the use of rhetorical figures have been analyzed – the frequency of their application, the average length of slogans, as well as the share of slogans in Bulgarian and foreign languages. The results of the research unequivocally show that rhetoric is a preferred method for composing interesting and original advertising slogans – 87.61% of the analyzed slogans make use of its tools. Future research should test the effectiveness of rhetoric in Bulgarian advertising – it is necessary for marketing specialists and the companies they represent to know in what way and to what extent rhetorical figures influence the perceptions of potential consumers

Ключови думи

реторични фигури, рекламни слогани, rhetorical figures, advertising slogans
Свалете ISA.2022.4.08.pdf