Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Предизвикателства пред обучението по лидерство

Резюме

В статията се представят проблемите на лидерството и обучение­то по лидерство. Темата е изключително актуална в съвременните условия. Лидер­ството до голяма степен се превръща във фактор за успех на организациите. Основното научно изследване е около тезата за произхода и същността на лидерството. Съществен въпрос в тази посока е дали лидерите се раждат или се формират в процеса на обучение. Имен­но това обучение може да създаде част от лидерските качества. Поради тези причини в статията се представят ре­зултатите и от емпирично проучване по проблема. Направено е онлайн анкетно проучване сред организации, които пред­лагат обучение по лидерство. Данните са обработени, представени са предиз­викателствата и тенденциите и са фор­мулирани изводи.

Challenges to Leadership Training

The article presents the problems of leadership and leadership training. The topic is extremely relevant in all conditions. Leadership largely becomes a success factor of the organization. The main scientific research revolves around the thesis about the origin and essence of leadership. An essential question in this direction is whether leaders are born or formed in the learning process. It is this training that can create some of the leadership qualities. For these reasons, the article also presents the results of an empirical study on the problem. An online survey has been conducted among organizations that offer leadership training. Data are processed, challenges and trends are presented, and conclusions are formulated.

Ключови думи

Обучение, Training, Публична администрация, Public Administration, leadership, лидерство
Свалете ISA.2022.4.07.pdf