Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Извеждане на Справедлива стойност на Материалните запаси под формата на материали, стоки и готова продукция

Резюме

Важен въпрос при вземане­то на управленско решение е по какъв начин да се получи реална представа за стойността на притежаваните от пред­приятието стоково-материални запаси. Важността на проблема е продиктува­на от няколко факта: 1. По този начин следва да се прецени какви пари са бло­кирани в материални запаси; 2. Как тези активи влияят върху търговския оборот на държавата, а оттам и на икономика­та като цяло на държавата. Влиянието, което оказват тези активи върху стой­ността на капитала на предприятието, е съществено и върху кредитната адек­ватност, а също така и върху себестой­ността на крайните продукти на пред­приятието. Съществуват различни видо­ве стойности за различни цели – пазарна стойност, справедлива стойност за сче­товодни цели, справедлива стойност за данъчни цели, справедлива стойност за целите на оценяване. При съставяне на финансовите си отчети предприятието спазва принципите на „същественост -  предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с по­добен характер. Обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са несъществени или обе­диняването е направено с цел постигане на по-голяма яснота. Сумата по статия е съществена, ако пропуските и неточ­ното представяне на позицията биха могли да повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз ос­нова на финансовите отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на имущест­веното и финансовото състояние, финан­совите резултати от дейността, проме­ните в паричните потоци и в собствения капитал“ (Чл. 26, ал. 1, т. 6 от Закон за счетоводството, Lex.bg – Закони, пра­вилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане). Друг принцип на счетоводството е „оценява­не на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на придобиване, която може да е по­купна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в прило­жимите счетоводни стандарти“ (Чл. 26, ал. 1, т. 9 от Закон за счетоводството, Lex.bg – Закони, правилници, конститу­ция, кодекси, държавен вестник, правил­ници по прилагане). За да се спазят тези принципи е нужно да се изведе справедли­ва стойност на стоково-материалните запаси.

Inventories – Fair Value in the Form of Materials, Goods and Finished Products

An important issue when making a management decision is how to get a real idea of the value of the company’s stock. The importance of the problem is dictated by several facts: 1. In this way, it should be assessed what money is blocked in material stocks; 2. How these assets affect the state’s trade turnover and from there the state’s economy as a whole. The influence that these assets indicate on the value of the enterprise’s capital is also significant on the credit adequacy, as well as on the cost price of the enterprise’s final products. There are different types of values for different purposes – market value, fair value for accounting purposes, fair value for tax purposes, fair value for appraisal purposes. When compiling its financial statements, the enterprise complies with the principles of “materiality – the enterprise presents separately each significant group of articles of a similar nature. Aggregation of amounts for articles of a similar nature is allowed when the amounts are immaterial or the aggregation is done for the purpose of achieving greater clarity. The amount per item is material if the omissions and incorrect presentation of the position could influence the economic decisions of users made on the basis of the financial statements, or would lead to a violation of the requirement for a true and fair presentation of the property and financial situation, financial results from activity, changes in cash flows and in equity”. Another principle of accounting is “valuation of the items that are recognized in the financial statements is carried out at the cost of acquisition, which may be the purchase price or cost or by another method when this is required by the applicable accounting standards”. In order to comply with these principles, it is necessary to derive a fair value of inventories.

Ключови думи

evaluation, оценяване, fair value, пазарна стойност, материални запаси, обезценка, преоценка, балансова стойност, market value, inventories, depreciation, reassessment, book value., справедлива стойност
Свалете ISA.2022.4.06.pdf