Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Зависимост на секторната производителност от алокацията на преките чуждестранни инвестиции в България след глобалната криза 2008-2009 г.

Резюме

Изследванията в областта на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика имат вече десе­тилетна история от началото на прехо­да към пазарна икономика. Темата е била особено актуална в периода на ранния преход, когато от чуждестранните ин­вестиции се очакваше да бъдат основен двигател на възстановяването и обно­влението на българската икономика. Три­десет години по-късно актуалността на тази тема не е затихнала, като се има предвид изключителната степен на гло­бализация на международната икономика, в която успешно трябва да се интегрира българската. Основната цел на насто­ящото изследване е да представи пред­варителни резултати от проведен ста­тистически анализ на зависимостта на секторната производителност на труда от равнището на преки чуждестранни инвестиции, алокирани в съответните сектори на българската икономика. За  целта са построени две основни спе­цификации на иконометрични модели на тази зависимост, адаптирани за оценя­ване чрез панелни данни за периода 2008- 2019 г. Моделите са оценени при използ­ване на годишни данни за секторите, дефинирани в рамката на действащия в България международен стандарт за кла­сификация на икономическите дейности (КИД-2008). Получени са статистически значими резултати относно различни ефекти на секторната алокация на пре­ките чуждестранни инвестиции в бъл­гарската икономика.

Sectoral Productivity – Allocation of FDI Nexus in Bulgaria after the 2008-2009 Global Crisis

Studies of foreign direct investment in Bulgarian economy have had a decades-long history since the beginning of the transition to a market economy. This subject was particularly topical in the early transition period, when foreign investments were expected to be a major driver of the recovery and renewal of Bulgarian economy. Thirty years later, the relevance of this topic has not diminished, given the extraordinary degree of globalization of the world business into which Bulgarian economy must successfully integrate. The main goal of the current study is to present preliminary results of a statistical analysis of the dependence of sectoral labor productivity on the level of foreign direct investment allocated to various sectors of Bulgarian economy. For this purpose, two basic specifications of econometric models are built, adapted for estimation using panel data for the 2008-2019 period. The models are estimated using annual data for the sectors defined in the framework of the International Standard Industrial Classification of economic activities (ISIC-2008). Statistically significant results are obtained on various effects of the sectoral allocation of FDI in Bulgarian economy.

Ключови думи

Bulgaria, foreign direct investment, преки чуждестранни инвестиции, България., секторна алокация, секторна динамика, sectoral allocation, sectoral dynamics
Свалете ISA.2022.4.05.pdf