Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Цената на здравето в България: споделени отговорности и парични потоци

Резюме

Настоящата разработка представлява опит за извеждане и про­следяване на връзката между институ­ционалните отговорности и паричните потоци за изпълнение на национална­та здравна политика. Прави се обзор на нормативната уредба, споделената публично-частна отговорност и държав­ната разходна политика за поддържа­не на здравната система в страната. България е представена в сравнителен план спрямо останалите членки на Ев­ропейския съюз. Откроено е незадоволи­телното равнище на публични разходи и същевременно високите частни разходи, които прави българинът за своето здра­ве. Направен е анализ по основни показа­тели, имащи отношение към цената на здравето: общи разходи за здравеопаз­ване, в т.ч. публични и частни разходи. В разработката се поддържа тезата, че публичните разходи трябва да бъдат увеличени и да се търсят алтернативни форми за финансиране на системата на здравеопазване в България. Целта е да се постигне по-високо качество на здравни­те услуги, но не за сметка на бюджета на домакинствата. Тази необходимост се налага поради установената пряка и положителна връзка между публично фи­нансиране и очаквана продължителност на живота.

The Price of Health in Bulgaria: Shared Responsibilities and Cash Flows

The present article is an attempt to derive and trace the relationship between institutional responsibilities and cash flows for the implementation of the national health policy. An overview is made of the regulatory framework, the shared public-private responsibility and the state spending policy for maintaining the health system in the country. Bulgaria is presented in a comparative plan in relation to the other members of the European Union. The unsatisfactory level of public expenditure and at the same time the high private expenditure incurred by Bulgarians for their health are highlighted. An analysis has been made of the main indicators related to the cost of health: total costs for health care, incl. public and private spending. The article supports the thesis that public spending should be increased and alternative forms of financing the health care system in Bulgaria should be sought. The goal is to achieve a higher quality of health services, but not at the expense of the household budget. This need is dictated by the established direct and positive relationship between public funding and life expectancy.


Ключови думи

здравеопазване, публични разходи, health care, частни плащания, споделени отговорности, public spending, private payments, shared responsibilities
Свалете ISA.2022.4.04.pdf