Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Влияние на пандемията COVID-19 върху икономиката и банковия сектор на България

Резюме

Целта на изследването е да се анализират последиците, причинени от коронавирусната пандемия COVID-19 върху икономиката и банковия сектор на България. В структурно отношение из­следването се състои от увод, изложе­ние, заключение и цитирани източници. В увода се извежда значимостта на из­следваната тема. В изложението се ана­лизират последствията, които причини пандемията COVID-19 върху икономиката на България. Разглежда се и ефектът от влиянието на неблагоприятната макро­икономическа обстановка, причинена от пандемията COVID-19 върху банковия сек­тор в страната ни. Както знаем, ста­билността на банковата система в една страна е от изключителна важност, тъй като поради структурно-определящото си положение банковият сектор е с клю­чов принос за динамиката на икономиче­ското развитие на държавите от ЕС, и България в това число. В изложението на статията се описват и икономическите мерки, които се предприеха с оглед на­маляване на неблагоприятните послед­ствия от новия коронавирус. В заключе­нието се представят основните изводи на изследването, като се разглеждат и възможностите за използване на различ­ни политики, с оглед смекчаване на не­гативното влияние върху икономическия растеж на България, при ново увеличение на мерките през есента на 2022 г. Ме­тодологията на изследването се състои от: теоретичен анализ, сравнителен анализ, метод на наблюдение, метод на анализ и синтез и критичен анализ. 

Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economy and the Banking Sector of Bulgaria

The goal of the research is to analyze the consequences caused by the coronavirus pandemic COVID-19 on the economy and the banking sector of Bulgaria. In structural terms, the research consists of an introduction, presentation, conclusion and cited sources. The significance of the researched topic is brought out in the introduction. The presentation analyzes the consequences caused by the COVID-19 pandemic on the economy of Bulgaria. It also analyzes the effect of the impact of the unfavorable macroeconomic environment caused by the coronavirus pandemic on the banking sector in our country. As we know, the stability of the banking system in a country is of extreme importance, because due to its structure-determining position, the banking sector is a key contributor to the dynamics of the economic development of the EU, including Bulgaria. The presentation of the article also describes the economic measures that have been taken with a view to reducing the adverse consequences of the new coronavirus. In the conclusion, the main implications of the research are presented, and the possibilities of using different policies are considered, with a view to mitigating the negative impact on the economic measures in the last quarter of 2022. The research methodology consists of: theoretical analysis, comparative analysis, observation method, method of analysis and synthesis and critical analysis.

Ключови думи

banking sector, банков сектор, pandemic, пандемия, икономическа несигурност, възстановяване, restrictive measures, economic uncertainty, recovery, ограничителни мерки
Свалете ISA.2022.4.03.pdf