Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Българската икономика по пътя на екологичната трансформация

Резюме

Климатичните промени и агресивното отношение към околната среда в резултат на човешката дейност в последните десетилетия оказват все по-негативни ефекти повсеместно в световен мащаб, включително и в на­шата страна. Проучванията от послед­ните години показват, че процесът към преминаване към екологична икономика в България все още е доста инертен и слабо ефективен. В настоящото изслед­ване е анализирана динамиката на серия от индикатори за устойчиво развитие и екологична икономика, дефинирани от Ев­ростат. Разработени са трендови моде­ли за избраните индикатори за периода 2010-2020 г. и е съставена прогноза за тяхното развитие с 2-годишен хоризонт. Въз основа на резултатите е коменти­ран напредъкът на страната по пътя на екологична трансформация на икономика­та.

Bulgarian Economy on the Way of Ecological Transformation

Climate changes and the aggressive attitude towards the environment as a result of human activity in recent decades have had increasingly negative effects everywhere on a global scale, including in our country. Studies from recent years show that the process of transition to an ecological economy in Bulgaria is still quite inert and poorly effective. In the present study, the dynamics of a series of indicators for sustainable development and ecological economy, defined by Eurostat, have been analyzed. Trend models have been developed for the selected indicators concerning the 2010-2020 period and forecasts for their development with a 2-year horizon have been compiled. Based on the results, the country’s progress on the way of ecological transformation of the economy has been considered.

Ключови думи

трендови модели, прогноза., екологична трансформация, индикатори за устойчиво развитие, ecological transformation, sustainable development indicators, trend models, forecast
Свалете ISA.2022.4.02.pdf