Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Развитие на дигиталните административни услуги в Република България

Резюме

В статията се представят част от резултатите от изследване на състоянието на електронното управле­ние и дигиталните административни услуги в България. Изследването е про­ведено в рамките на договор за научно изследване № НИД НИ-7/2020 на УНСС на тема: Проучване и анализ на електрон­ното управление и дигиталните админи­стративни услуги в Република България. Основната цел на проекта е: като се проучат изследванията и компонентите на системите за електронно управле­ние в световен мащаб, да се анализира системата на електронно управление и предоставяните дигитални администра­тивни услуги в Република България и да се създаде модел от ключови индикато­ри, с оглед перспективите пред тяхното развитие. Обект на изследването е елек­тронното управление и дигиталните ад­министративни услуги в Република Бълга­рия. Предмет на изследване са организа­циите от публичния сектор в Република България, които участват в системата  за електронно управление и предоставят дигитални административни услуги.

Development of Digital Administrative Services in the Republic of Bulgaria

The article presents part of the results of a study of the state of e-government and digital administrative services in Bulgaria. The study was conducted within the framework of scientific research contract No. NID NI-7/2020 of the UNSS on the topic: Study and analysis of electronic governance and digital administrative services in the Republic of Bulgaria. The main goal of the project is: by studying the research and components of e-government systems worldwide, to analyze the system of e-government and the provided digital administrative services in the Republic of Bulgaria and to create a model of key indicators, in view of the prospects for their development. The object of the study is electronic governance and digital administrative services in the Republic of Bulgaria. The subject of research is the organizations from the public sector in the Republic of Bulgaria, which participate in the electronic management system and provide digital administrative services.

Ключови думи

Публична администрация, Public Administration, електронно управление, e-government, дигитални административни услуги, digital administrative services
Свалете ISA.2022.4.01.pdf