Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
1

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Основи на съвременната икономика: Гунар Мюрдал, социалната държава и икономическото развитие

Резюме

Гунар Мюрдал има основополагащи приноси за общата икономическа теория, теорията на развитието и анализа на социалните институции. Неговите трудове дават тласък на значими обществени промени. В Швеция е считан за един от бащите на социалната държава, изградена след 30-те години на миналия век. Неговото изследване на ситуацията на афроамериканците в САЩ е в основата на решението на Върховния съд за премахване на расовото разделение в училищата. Мюрдал е сред първите икономисти, формиращи още през 50-те години на миналия век теорията на развитието и по-специално теориите за модернизацията на слаборазвитите страни. Същевременно, Мюрдал принадлежи към острите критици на неокласическите модели на развитието и е поддръжник на теорията на поляризацията. В икономическата наука той въвежда концепциите за преди (ex ante) и след (ex post), за процесите с положителна обратна връзка („порочни кръгове“) и за нормативната обвързаност на икономическата теория. Причисляван е към прото-кейнсианската Стокхолмска школа. През 1974 г. получава Нобелова награда за икономика (съвместно с Фридрих фон Хайек). Настоящата статия систематизира някои от най-важните му приноси.

Foundations of Contemporary Economics: Gunnar Myrdal, the Welfare State and Economic Development

Europe, he strived to keep communication intact between the Eastern and Western blocks through facilitating trade relations in the Cold War. Myrdal is most known for his impact on development theory. He was one of the first economists to address the topics of development, modernization, and integration of the newly set-up states after the Second World War. His development theory rejected the traditional neoclassical approach, which focused mainly on economic growth through capital accumulation and free trade. Instead, Myrdal stressed that reforms in developing countries must structurally transform the whole society and those institutions that hinder development. In Myrdal’s theory a strong state plays a central role in such transformations. Myrdal was also among the first who addressed endogenous problems of development. He (together with Hayek) received the Nobel Memorial Prize for Economics in 1974 for his work in the theory of money and his contributions to institutional analysis.

Ключови думи

economic development, welfare state, Gunnar Myrdal, circular cumulative causation, developing economy, soft state, expansive fiscal policy, monetary equilibrium, race segregation, protoKeynesianism
Свалете ISA.2022.3.09.pdf