Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България

Резюме

Медийната грамотност е една от ключовите компетентности и умения за живот и работа през XXI век. Медийната грамотност и медийното образование според експертите са част от решението на найновите социални и технологични проблеми, пред които е изправено човечеството. Медийната грамотност е интердисциплинарна по своята природа и дава възможност на хората да участват активно в политическите, икономическите, социалните, културните аспекти от живота на обществото, да бъдат ефективни комуникатори и активни граждани. Образованието по медийна грамотност е образование през целия живот, но от особено важно значение е то да започне от ранна детска възраст, да бъде продължено и надградено в средното и висшето образование с усилията на всички формални и неформални институции и организации. Целта на научния проект „Интегриране на обучителни практики по медийна грамотност в средните и висшите училища в България“, по който екип от катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС работи в периода 2019 – 2022 г., е да акцентира вниманието върху резултатите от медийното образование в международен, европейски и национален мащаб. Изследването представя първия по рода си в българската научна литература аналитичен обзор на дефинициите за медийна грамотност на чужди и български експерти и организации, водещите политики и стратегии на международните организации, които работят в сферата на медийното образование, националните практики на редица европейски и други страни в областта на медийната грамотност, и поставя особен акцент върху образованието по медийна грамотност в България. Проучени са задълбочено постигнатите резултати в сферата на средното и висшето образование у нас и са откроени дефицитите във формалното и неформалното образование в тази сфера. В рамките на научния проект е проведено анкетно проучване с 534 учители по проблемите на медийната грамотност в България и дълбочинни интервюта с експерти в областта. Научноизследователският екип доказва значението на медийната грамотност за съвременното общество и необходимостта от активна държавна политика за нейното развитие в България.

Integration of Media Literacy Teaching Practices in Secondary and Higher Education Schools
in Bulgaria

Media literacy is one of the key competencies and skills for living and working in the 21st century. According to experts, media literacy and media education are part of the solution to the newest social and technological problems facing humanity. Media literacy education is a lifelong education, but it is particularly important to start at an early age, to be continued and upgraded in secondary and higher education with the efforts of all formal and non-formal institutions and organizations. The aim of the “Integration of media literacy teaching practices in secondary and higher schools in Bulgaria” research project, which a team from the Department of Media and Public Communications at UNWE is working on during the 2019-2022 period, is to focus on the results of media education on an international, European and national scale. The study presents the first of its kind in Bulgarian scientific literature analytical review of the definitions of media literacy of foreign and Bulgarian experts and organizations, leading policies and strategies of international organizations working in the field of media education, national practices of many European and other countries. The results achieved in the field of secondary and higher education in our country have been thoroughly studied and the deficits in formal and non-formal education in this field have been highlighted. Within the research project, a survey was conducted with 534 teachers on the problems of media literacy in Bulgaria and in-depth interviews with experts in the field. Based on the research, the team proves the importance of media literacy for modern society and the need for active government policy for its development in Bulgaria.

Ключови думи

media literacy, education in Bulgaria, formal education, non-formal education, training practices.
Свалете ISA.2022.3.08.pdf