Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ролята на новото поколение батерии при изграждане на устойчива енергийна среда за градска мобилност

Резюме

Преминаването към задвижвани от електричество превозни средства е необратим процес. Батериите са този ключов елемент, който съхранява и впоследствие отдава енергията, получена от възобновяеми енергийни източници. Транспортният сектор е отговорен за въздействието както върху човешкото здраве, така и върху емисиите на парникови газове. Устойчивата енергийна среда за градска мобилност изисква пълното преминаване към електрически превозни средства. Повишаването на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници създава потребност от нови още по-големи мощности от батерии за съхранение и последващо използване на тази енергия. Внедряването на нови поколения батерии, които предлагат по-висока енергийна плътност на килограм тегло, побързо зареждане, повече цикли на зареждане и безопасност, ще ускори процеса за прекратяване на производството на превозни средства, задвижвани от изкопаеми горива. Постигането на приемлива цена за батериите ще създаде предпоставка за пълното постигане на декарбонизиране на транспортния сектор в градовете.

The Role of Next-Generation Batteries in the Creation of a Sustainable Energy Environment for Urban Mobility

The transition to electrically propelled vehicles is an irreversible process. Batteries are the key element that stores and subsequently releases the energy obtained from renewable energy sources. The transport sector is responsible for the effects on people’s health and greenhouse gas emissions. A sustainable energy environment for urban mobility requires complete transition to electric vehicles. Increasing the production and consumption of energy from renewable sources necessitates new, even larger battery capacities for the storage and subsequent use of said energy. The incorporation of next-generation batteries which provide higher energy density per kilogram of weight, faster loading, more charging cycles and safety will expedite the process of ceasing all production of vehicles propelled by fossil fuels. The formation of acceptable battery prices will create a prerequisite for complete decarbonisation of the transport sector in cities.

Ключови думи

lithium-ion batteries, solid-state batteries, sustainable energy environment, electric vehicles, carbon emissions.
Свалете ISA.2022.3.07.pdf