Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Здравните неравенства в българското общество: социоикономическа детерминираност

Резюме

Статията интерпретира нагласите в българското общество по отношение на равнопоставения достъп и оценката за качество на услугите в здравеопазването. Анализират се социокултурни и икономически фактори, които водят до отчетливо неравенство в предоставянето и получаването на тази основна за благосъстоянието грижа. Обект на анализ са данни, получени от международно сравнително изследване, проведено паралелно в над 50 държави при спазване на унифицирани стандарти, зададени от Международната програма за социални изследвания (ISSP). Установени и дискутирани са различия в достъпа до здравни услуги и грижи по линия на някои демографски характеристики като възрастта; потърсени и открити са значими връзки между материалния и социален статус и степента на (не)толерантност към възприемането на здравните неравенства като социална (не)справедливост. Общата негативна оценка и неудовлетворението от предоставяните от системата за здравеопазване услуги вместо да създадат готовност към повишаване тежестта на здравните осигуровки, обратно, отблъскват хората и задълбочават кризата на доверието в тази жизнено важна за всяко общество система.

Health Inequalities in Bulgarian Society: Socio-Economic Determination

The article interprets the attitudes in Bulgarian society regarding equal access to healthcare and the assessment of health services quality. Socio-cultural and economic factors leading to distinct inequalities in the provision and receipt of this basic welfare care are thoroughly analyzed. The object of analysis is data obtained from an international comparative study conducted in parallel in more than 50 countries in compliance with uniform standards set by the International Program for Social Research (ISSP). Differences in access to health services and care based on some demographic characteristics, such as age, have been identified and discussed; significant links have been sought and found between material and social status and the degree of (in)tolerance towards the perception of health inequalities as social (in)justice. The general negative assessment and dissatisfaction with the services provided by the health care system, instead of creating readiness to increase the significance of health insurance, push people back and deepen the crisis of confidence in this vital for every society system.

Ключови думи

health, public health, health inequalities, socio-economic determinism, social inequality, health prevention.
Свалете ISA.2022.3.06.pdf