Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Произведенията на приложните изкуства като интелектуална собственост

Резюме

Интелектуалната собственост обхваща широк спектър от творения на човешкия интелект, които приложени към индустрията и търговията имат важни икономически последици. Интелектуалната собственост притежава набор от права, които се прилагат към определена серия от обекти на закрила, които варират от произведения на изкуството и други художествени творения до технически решения. В рамките на широкия й обхват от обекти са и произведенията на приложните изкуства, които са специфичен обект на закрила, като се отчита тяхното специфично естество. Целта на тази статия е да изследва произведенията на приложните изкуства и да идентифицира комплекса от обекти на интелектуална собственост в тези произведения, което е актуалният предмет на изследване в настоящата статия. Авторът идентифицира обекта „приложни изкуства“ и представя авторска класификация на видовете произведения на приложните изкуства. Представени са примери за решения в областта на приложното изкуство в България по данни на Патентното ведомство на Република България. В резултат на изследването авторът стига до извода, че произведенията на приложните изкуства са неразделна част от ежедневието на хората от векове насам и че тяхната икономическа реализация допринася за доброто функциониране и развитие на творческите дейности, които са предпоставка за растежа на творческата икономика като цяло. Ето защо от първостепенна необходимост е обектите на индустриална собственост (като дизайн, изобретение, полезен модел и т.н.) в промишлената реализация на произведенията на приложните изкуства да бъдат защитени съгласно нормативната уредба в страната, а при икономически интерес и извън нея, за да се постигне по-надеждна закрила на произведенията на приложните изкуства, по-добри икономически резултати, както и лидерска позиция на пазара чрез регистрационна форма на обектите на индустриална собственост. Предмет на по-нататъшно изследване ще бъде приложното изкуство не като творческа дейност със специфични участници и ресурси, а като резултат.

Works of Applied Arts as Intellectual Property

Intellectual property encompasses a wide range of creations of the human intellect that, applied to industry and commerce, have important economic implications. Intellectual property has a set of rights that apply to a series of objects of protection, ranging from works of art and other works of art to technical solutions. Within its wide range of objects are the works of applied arts, which are a specific object of protection, taking into account their specific nature. The purpose of this article is to study the works of applied arts and to identify the complex of objects of intellectual property in these works, which is the current subject of research in this article. The author identifies the object “applied arts” and presents an author’s classification of the types of works of applied arts. Examples of decisions in the field of applied art in Bulgaria according to the data of the Patent Office of the Republic of Bulgaria are presented. As a result of the research the author has come to the conclusion that works of applied arts have been an integral part of people’s daily lives for centuries and that their economic realization contributes to the proper functioning and development of creative activities. Therefore, it is of paramount importance that the objects of industrial property (such as design, invention, utility model, etc.) in the industrial realization of works of applied arts be protected in accordance with the regulations in the country and in economic interest outside of it, in order to achieve more reliable protection of works of applied arts, better economic results, as well as market leadership through the registration form of industrial property. The subject of further research will be applied art not as a creative activity with specific participants and resources, but as a result.

Ключови думи

Intellectual property, design, creativity, applied arts, decorative arts, aesthetics, functionality.
Свалете ISA.2022.3.05.pdf