Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Роля на патентите за икономически растеж на макро и микроравнище

Резюме

Целта на настоящото изследване е да се провери до каква степен патентите оказват въздействие върху БВП и нетната печалба. Обект на изследването са измененията на БВП на две технологично силно развити страни – Япония и Ю. Корея, и две технологично слабо развити страни – Русия и Бразилия, и измененията на нетната печалба на водещи фирми от тези страни. Предмет на изследване е сравнението на въздействието на патентната активност чрез новоиздадените патенти от Европейското патентно ведомство, и безработицата и преките чуждестранни инвестиции на макроикономическо ниво и цената на акциите, брутните приходи и брутния дълг на микроикономическо ниво. Използвани са сравнителен анализ и метод на най-малките квадрати. Очакванията са ролята на патентната активност да е по-силна в разглежданите технологично силно развити страни и компании и съответно по-слаба в разглежданите технологично слабо развити страни и компании.

The Role of Patents for Economic Growth at Macro and Micro Level

The purpose of the present study is to examine the extent to which patents have an impact on GDP and net profit. The object of the study are the changes in the GDP of two technologically highly developed countries – Japan and South Korea, and two technologically underdeveloped countries – Russia and Brazil, as well as the changes in the net profit of leading companies in these countries. The subject of the study is the comparison of the impact of patent activity through newly issued patents by the European Patent Office, and unemployment and foreign direct investment at the macroeconomic level and the share price, gross income and gross debt at the microeconomic level. Comparative analysis and least squares method have been used. It is expected that the role of patent activity will be stronger in the considered technologically highly developed countries and companies and correspondingly weaker in the considered technologically underdeveloped countries and companies.

Ключови думи

Intellectual property, macroeconomics, patents, microeconomics, least squares.
Свалете ISA.2022.3.04.pdf