Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Психологически прочит на Ергодичния икономикс

Резюме

Ергодичният икономикс е млада и сравнително неизследваната област на науката, която има интердисциплинарен характер и комбинира в себе си математика, статистика и икономикс. Теорията на Ергодичния икономикс изцяло се основава на математически модел и отхвърля психологическите фактори като елемент от процеса за вземане на решение в икономиката. Изолирането на психологическите фактори в модела на ергодичния икономикс не прави тяхната значимост по-малка. Статията има за цел да представи друга гледна точка за ергодичността в икономиката и да представи алтернатива на ергодичния икономикс извън математическия модел. Тази алтернатива бива назована с научния термин ,,психологическа ергодичност“ и се наблюдава при контрагенти, навлизащи на чужди пазари.

Psychological View of Ergodicity Economics

Ergodicity economics is a young and relatively unexplored field of science that has an interdisciplinary nature and combines mathematics, statistics and economics. The theory of ergodicity economics is based entirely on a mathematical model and rejects psychological factors as part of the decision-making process in economics. Isolating psychological factors in the model of ergodicity economics does not make them less significant. The article aims to present another point of view on ergodicity in economics and to present an alternative to ergodicity economics outside the mathematical model. This alternative is designated with the scientific term “psychological ergodicity” and is observed in counterparties starting a business in foreign markets.

Ключови думи

ergodicity economics, psychological ergodicity, decision-making process.
Свалете ISA.2022.3.03.pdf