Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Инвестиции в условия на циклична икономика и инвестиционен растеж

Резюме

Възможно ли е чрез обединяване на няколко циклични теории, да получим ясна информация за финансовото представяне на фирмата и евентуалното є развитие в непрестанно променящата се макроикономическа среда? Поради непрестанно променящите се конюнктури на бизнес средата, са нужни все по-своевременни, бързи и адаптирани отговори. Необходимо е разбиране и изучаване на заобикалящата външна среда и нейните елементи, както и на вътрешнофирмените процеси. Използвайки наблюдение и анализ на две циклични теории, и поставяйки от една страна развитието на бизнес цикъла, а от друга страна развитието на фирмения жизнен цикъл и обвързването им с инвестициите, ще изведем препоръчителни инвестиционни стратегии, водещи до растеж.

Investment in Cyclic Economy and Investment Growth

Is it possible, by combining several cyclical theories, to obtain clear information about the financial performance of the company and its possible development in the ever-changing macroeconomic environment? Due to the constantly changing conditions of the business environment, more and more timely, fast, and adapted answers are needed. It is necessary to understand and study the external environment and its elements, as well as internal processes. Using observation and analysis of two cyclical theories and putting, on the one hand, the development of the business cycle, and, on the other hand, the development of the company life cycle and their connection with investments, we will present recommended investment strategies leading to growth.

Ключови думи

business cycle, economy cycle, firm life cycle, investment strategies
Свалете ISA.2022.3.02.pdf