Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Иновативните фирми – фактор за икономически растеж на националната икономика

Резюме

Традиционно иновативните фирми се свързват с висока добавена стойност и потенциал за експоненциален растеж. Това определя и мястото им като важен фактор за растежа на националните икономики. Наложеното мнение в съвременната икономика е, че развитието на иновациите (от там и на иновативните фирми) ще доведе до редица положителни резултати за националната икономика: конкурентоспособност, висока добавена стойност, растеж, модерни работни места, „зелена“ икономика и др. С настоящото изследване се цели да се даде отговор на въпроса дали българските иновативни фирми са фактор за икономически растеж на националната икономика с оглед на програмите и политиките за насърчаване и развитие на иновациите в България.

Innovative Companies as a Factor for Economic Growth of the National Economy

Traditionally, innovative companies are associated with high added value and potential for exponential growth. This defines their place as an important factor in the growth of national economies. The prevailing opinion in modern economy is that the development of innovation (hence the innovative companies) will lead to several positive results for the national economy: competitiveness, high added value, growth, modern jobs, “green” economy and others. The present study aims to answer the question of whether Bulgarian innovative companies are a factor for economic growth of the national economy in view of the programs and policies for the promotion and development of innovation in Bulgaria.

Ключови думи

economy, innovation, Growth, firm (business organization or enterprise)
Свалете ISA.2022.3.01.pdf