Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Показатели за измерване значимостта на научните публикации

Резюме

Съществуват множество показатели за измерване значимостта на научните публикации. Сред тях най-голяма тежест има импакт факторът. Той е мярка за цитиранията на научни периодични издания. Изчислява се от 1960 г. от Institute for Scientific Information (ISI) за периодичните издания на английски език. Напоследък и други организации в света също започнаха да изчисляват импакт фактор на научни издания на други езици освен английски. В България импакт фактор на научни издания на български език не се изчислява. Другите съвременни показатели за измерване значимостта на публикациите са „Публикационна ефективност” и „Показател на Хирш” (Hirsch Number).

Indicators of Measurement the Value of Scientific Publications

Impact Factor is a measurement of the citations of the scientific periodic publication. Impact Factor is calculated since 1960 year from Institute for Scientific Information (ISI) for the scientific periodic publication in English. Nowadays many other organizations started to calculate Impact Factor for the scientific periodic publication written in different languages except English. In Bulgaria Impact Factor for the scientific periodic publication in Bulgarian language is not calculated. Other indicators are Hirsch Number and Publication Efficiency.

Ключови думи

impact factor, citations, scientific publications, Hirsch Number, Publication Efficiency
Свалете ISA.2009.1.11.pdf