Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Елити, демокрация и благоденствие

Резюме

В статията се разглежда взаиимовръзката между благоденствието, като интегрален оценител за качество на живота, разбирано като широко достъпна възможност за потребление на набор от материални (осигуряващи благополучие) и нематериални (осигуряващи „благополучие на душата”, както би се изразил Епикур) блага и управлението. Освен благоденствие, се нуждаем и от добро управление. А кой ни управлява? Теорията на управление или мениджмънтът има определен отговор, на който държи безусловно – това са мениджърите или професионалните управляващи. Теоретиците на политическата демокрация, за които суверен е народът и той може временно да делегира част от своите правомощия на посочени от него избраници – политици. Социолози и социални психолози предпочитат да виждат автентичните управляващи в обществата в лидерите и/или елитите, които може да имат, а може и да нямат нищо общо с мениджъри и политици.

Elites, Democracy and Welfare

The article examines the relationship between welfare, as an integral estimator of quality of life, understood as a widely available opportunity to consume a set of material (providing welfare) and non-material (providing "welfare of the soul", as Epicurus would say) goods, and governance. Apart from welfare, we also need good governance. And who rules us? The theory of management or management has a certain answer to which it holds unconditionally - these are managers or professional managers. The theoreticians of political democracy, for whom the people are sovereign and they can temporarily delegate part of their powers to elected officials named by them - politicians. Sociologists and social psychologists prefer to see the authentic rulers of societies in leaders and/or elites, who may or may not have anything to do with managers and politicians.

Ключови думи

relationship between welfare and governance, leaders and elites
Свалете ISA.2009.1.10.pdf