Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

България се нуждае от управлявано плаващ обменен курс

Резюме

В статията е направен е анализ на прилагането на трайно фиксиран обменен  курс на лева към еврото през последните 11 години. Застрашителното увеличение на дефицита в текущата сметка и ниската конкурентоспособност на експорта, наред с други фактори, се дължат и на трайно фиксирания обменен курс в условията на сравнително висока инфлация и бавно повишение на производителността на труда. Големият инфлационен диференциал между България и еврозоната ще налага преминаване през много висок валутно-курсов праг при приемане на еврото с тежки икономически и социални последствия. Препоръчва се да се възприеме управлявано плаващ обменен курс. Посочени са положителните и отрицателните аспекти при преминаването към управлявано плаващ обменен курс.

Bulgaria Needs a Regulated Floating Exchange Rate

The article analyzes the application of a permanently fixed exchange rate of the leva to the euro over the last 11 years. The dangerous increase in the current account deficit and the low competitiveness of exports are due, among other factors, to the permanently fixed exchange rate in the conditions of relatively high inflation and slow growth of labor productivity. The large inflation differential between Bulgaria and the Eurozone will require passing through a very high exchange rate threshold upon adoption of the Euro, with severe economic and social consequences. It is recommended to adopt a managed floating exchange rate. The positive and negative aspects of moving to a managed floating exchange rate are outlined.

Ключови думи

Floating Exchange Rate, permanently fixed exchange rate
Свалете ISA.2009.1.09.pdf