Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Насоки за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българските предприятия

Резюме

Статията разкрива насоките за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българската стопанска среда въз основа на добрите практики в света и специфичните особености на приложението на концепцията у нас. Предложените насоки засягат структурата на веригата, ключовите стопански процеси в нея, взаимоотношенията между участниците и интеграционните механизми в областите на управление на материалните, информационните потоци и потоците от знания.

Guidelines for Improving Supply Chain Management at Bulgarian Enterprises

The article reveals the guidelines for improving supply chain management in the Bulgarian business on the basis of the best practices in the world and the specific characteristics of the concept application in our country

Ключови думи

supply chain, integration practices, material flows
Свалете ISA.2009.1.04.pdf