Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ръководство и управление на информационните технологии в предприятията на основата на COBIT 2019

Резюме

В светлината на дигиталната трансформация информационните техноло­гии (IT) станаха решаващи за подкрепата, устойчивостта и растежа на предприя­тията. Създаването на стойност на за­интересованите страни (т.е. осъзнаване на изгодата при оптимална цена на ре­сурсите, докато се оптимизира рискът) често се задвижва от висока степен на дигитализация в нови бизнес модели, ефек­тивни процеси, успешните иновации и т.н. Дигитализираните предприятия са все по-зависими от IT за оцеляване и растеж. Като се има предвид централността на IT за ръководството на корпоративния риск и генерирането на стойност, през последни­те три десетилетия се отделя специално внимание на корпоративното управление на информационните технологии (Enterprise Governance of Information Technology – EGIT). EGIT е неразделна част от корпо­ративното управление. През годините са разработени и популяризирани рамки за най-добри практики, които да подпомогнат процеса на разбиране, проектиране и при­лагане на EGIT. COBIT ерамка за ръковод­ството и управлението на информационни­те технологии на предприятието. COBIT 2019 надгражда и интегрира повече от 25 години развитие в тази област, като не само включва нови знания от науката, но и като привежда тези прозрения в оператив­ни практики. Разгледани са характеристи­ките и структурата на COBIT, както и но­вовъведенията в тази версия на рамката. Представени са и принципите за създаване на бизнес казус за ефективно прилагане на COBIT като подход за подобряване на упра­влението на информационните технологии в корпоративна среда.

Enterprise Governance and Management of Information Technology Based on COBIT 2019

In the age of digital transformation, information and technology (I&T) have become critically important for enterprise support, sustainability and growth. Stakeholder value creation (i.e. realizing the benefits of optimal cost of resources while optimizing risk) is often driven by a high degree of digitalization in new business models, efficient processes, successful innovations, etc. Digitized businesses are increasingly dependent on I&T for survival and growth. Given the centrality of I&T in corporate risk management and value generation, special attention has been given to Enterprise Governance of Information and Technology (EGIT) over the last three decades. EGIT is an integral part of corporate governance. Over the years, the best practice frameworks have been developed and promoted to support the process of understanding, designing and implementing EGIT. COBIT is a framework for the governance and management of enterprise information and technology. COBIT® 2019 builds on and integrates more than 25 years of development in this field, not only incorporating new science knowledge, but also bringing these insights into operational practice. The features and structure of COBIT and the innovations in this version of the framework are discussed. A business case for the effective implementation of COBIT as an approach to improve information and technology management in a corporate environment is also presented.

Ключови думи

Management, Information, technology, governance, EGIT, COBIT
Свалете ISA.2022.2.13.pdf