Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Енергийната политика и индикаторите на енергийната сигурност в бизнеса

Резюме

В настоящата статия е раз­гледана връзката между енергийната по­литика и индикаторите на енергийната сигурност. За това е направена класифи­кация на видовите индикатори на енергий­ната сигурност и е определено тяхното въздействие върху националната икономи­ка. Направено е обобщение на начините на енергийната политика, чрез прилагане на определени икономически индикатори на енергийната сигурност, да се оказва въз­действие върху икономическото развитие на макроравнище. И по-конкретно се раз­глежда: Как индикаторите на енергийната сигурност при правилно провеждана поли­тика в отрасъл енергетика е възможно да допринесат за постигане на икономическо развитие на енергетиката, индустрията и за създаване на състояние на стабилност в националното стопанство. Ефектът от всичко това може да способства и е предпоставка единствено за повишаване на жизнения стандарт на населението. В статията е направен обобщен макроиконо­мически анализ на нашата страна – Репу­блика България, от гледна точка на провеж­даната енергийна политика и състояние на индикаторите на енергийната сигурност. Разисквана е перспективата за развитие на националната ни икономика, чрез използ­ване на индикаторите на енергийната си­гурност.

Energy Policy and Energy Security Indicators in Business

This article discusses the relationship between energy policy and energy security indicators. Therefore, a classification of the species indicators of energy security has been made and their impact on the national economy has been determined. A summary of the ways of energy policy has been made, by using the indicators of energy security to have an impact on the economic development at macro level. In particular, it examines how energy security indicators with a properly conducted policy in the energy sector can contribute to achieving economic development of energy, industry and creating a state of stability in the national economy. The effect of all this can contribute and is a prerequisite only for raising the living standards of the population. The article provides a summary macroeconomic analysis of our country – the Republic of Bulgaria, in terms of energy policy and the state of energy security indicators. The perspective for development of our national economy through the use of energy security indicators is discussed.

Ключови думи

energy security, economic stability, energy policy, energy security indicators, sectoral development of the economy
Свалете ISA.2022.2.12.pdf