Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Управление и устойчиво развитие на застрахователната компания

Резюме

В статията се изследват ня­кои аспекти от управлението на застра­хователната компания с цел устойчиво­то развитие на бизнеса. Това е отправна точка при изграждане на корпоративната и бизнес стратегия на застрахователна­та компания. Устойчивото развитие на бизнеса е и крайна цел на основните дей­ности на застрахователя като: – възмездяване на застрахованите при настъпване на покритите рискове по застрахователните договори; – управление на риска съобразно принци­пите в застраховането; – предоставяне на стойност за застра­хованите; – управление на щетите, съблюдавайки коректно плащане по договорните усло­вия, качествено обслужване на клиенти­те и минимални разходи; – доходност при инвестирането на сред­ствата от застраховане. Анализират се основните фактори за устойчиво развитие, свързани със стра­тегическото планиране и дейностите, касаещи застраховането: продажби, упра­вление на щетите, управление на инвес­тициите, администриране и др.

Management and Sustainable Development of Insurance Companies

The report examines some aspects of the management of insurance companies for the purposes of sustainable development of the business. This is a starting point in building the corporate and business strategy of insurance companies. The sustainable development of the business is also the ultimate goal of the main activities of the insurer such as: - indemnification of the insured upon occurrence of the covered risks under the insurance contracts; – risk management in accordance with the principles of insurance; – providing value to the insured; – claims management by observing correct payment under the contractual terms, quality customer service and minimal costs; – return on investment of insurance funds. The main factors for sustainable development related to strategic planning and activities related to insurance are analyzed: sales, claims management, investment management, administration, other.

Ключови думи

development, strategies, insurance, underwriting activity, claims management
Свалете ISA.2022.2.11.pdf