Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Bis in idem при взаимодействие между наказателното и административното законодателство

Резюме

Пълното отделяне на админи­стративното от наказателното право се постига през 50-те и 60-те години на XX век. Така административното законода­телство се освобождава от ограничения­та на наказателното и понастоящем по­ставя под въпрос върховенството на пра­вото в лицето на принципа ne bis in idem чрез съчетаване на административната и наказателната отговорност, отговорност на юридическите лица и последиците от осъждането извън наказанието. Правото е единна система и деленето му на отрасли не трябва да създава възможност за нару­шаване на принципите му.

Bis in idem by Joint Implementation of Penal and Administrative Legislation

The complete separation of administrative and criminal law was achieved in the 1950s and 1960s. Thus, administrative legislation is liberated from the limitations of criminal law. Presently the former’s achievements question the rule of law by combining administrative and criminal responsibility, corporate liability, and collateral consequences of criminal conviction. Law is a unitary system and its division into branches shouldn’t create possibilities for breaking its principles.

Ключови думи

ne bis in idem, administrative offence, crime, corporate liability, collateral consequences of criminal conviction
Свалете ISA.2022.2.10.pdf