Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Анализ и политика на състоянието на енергетиката по икономическия индикатор енергийна зависимост

Резюме

Разглежда се състоянието на отрасъл енергетика по икономическият индикатор – енергийна зависимост. Начи­нът на определяне на неговото състояние (стойност). Търси се отговор на връзка­та на енергийната зависимост с отрас­ловото развитие на енергетиката и ико­номическата стабилност. Направена е икономическа обосновка на състоянието на енергийната зависимост в Европей­ския съюз (ЕС) и Република България, като целта на тази обосновка е да се наме­рят начини за намаляване на енергийната зависимост на ЕС и Република България, както и перспективите за отрасловото им развитие на енергетиката. Направе­ни са анализ и съпоставка на енергийна­та зависимост с енергийната политика, като е изведена резултатността на про­вежданата енергийна политика спрямо енергийната зависимост и е направен анализ на провежданата политика в ЕС и нашата страна – Република България.

Analysis and Policy of the State of the Energy Sector According to the Economic Indicator Energy Dependence

The state of the energy sector according to the economic indicator energy dependence is examined. The way to determine its condition (value). An answer is sought to the connection between energy dependence and the sectoral development of energy and economic stability. An economic justification of the state of energy dependence in the European Union (EU) and the Republic of Bulgaria is made. The purpose of this justification is to find ways to reduce the energy dependence of the EU and the Republic of Bulgaria, as well as the prospects for their sectoral development of energy. An analysis and comparison of energy dependence with energy policy has been made. The effectiveness of the conducted energy policy in relation to energy dependence is derived and an analysis of the conducted policy in the EU and our country – the Republic of Bulgaria, has been carried out.

Ключови думи

analysis, policy, Energy Dependence, state of energy, economic stability
Свалете ISA.2022.2.09.pdf