Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Предизвикателства пред дигиталната трансформация на частното банкиране и управление на богатството

Резюме

Пандемията от COVID-19 по­ставя редица въпроси пред индустрия­та на частното банкиране и управление на богатството (Private Banking & Wealth Management, PWM). Необходимостта от социално дистанциране създава изцяло нова ситуация пред нейния бизнес модел, традиционно основан на непрекъснатите и наситени лични взаимодействия между финансовите консултанти и богатите кли­енти. Така частните банки се оказват из­правени пред трудната задача в много спе­шен порядък да издигнат дигитализацията до върха на своя дневен ред. Инвестициите в дигитални инструменти и приложения обаче са само едната страна на монета­та. Традиционните институции в PWM-сектора трябва да се справят и с редица други проблеми – скептицизма на част от клиентите, ниската удовлетвореност на други, затрудненията пред консултантите, киберзаплахите и пр.

Challenges to the Digital Transformation of Private Banking and Wealth Management

The COVID-19 pandemic raises a number of questions for the Private Banking and Wealth Management Industry (PWM). The need for social distancing has created an entirely new situation facing this industry’s business model, traditionally based on continuous personal interaction between financial advisors and wealthy customers. Thus, private banks are facing the difficult task of raising digitalization to the top of their agenda as a matter of urgency. However, investing in digital tools and applications is only one side of the coin. Traditional institutions in the PWM sector have to deal with a number of other problems – the skepticism of some clients, low satisfaction of others, difficulties with advisors, cyber threats, etc.

Ключови думи

pandemic, digitalization, Private Banking, Wealth Management, cyber attack
Свалете ISA.2022.2.08.pdf