Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Приложение на методите за управление на риска на застрахователните компании

Резюме

Важно място в стратегиче­ското управление на застрахователната компания и управлението на риска заемат рисковете като възможност да бъдат реа­лизирани загуби и тяхното управление чрез методи, насочени към намаляване, контрол и финансиране на тези рискове. Процесът на управление на риска е не­прекъснат и развиващ се процес с ясно разпределение на задълженията на служи­телите, занимаващи се с управлението му в и извън застрахователната компания. Фокусът е върху рисковете на застрахова­телната компания и търсене на подходящи методи за управление на риска. Целта на настоящата статия е да се систематизират рисковете, присъщи на застрахователната компания и възможни­те методи за управление на риска с прило­жимост в практиката. Водещата теза в статията е, че мето­дите за управление на риска имат присъщо и оправдано, пълно или частично приложе­ние сред застрахователните компании и трябва да се отличават с комплексност. Комплексният характер изисква и интег­рирано приложение на методите за упра­вление, по рискове и нива – „ниво застрахо­вателна компания“, „ниво застрахователна компания и застрахователен продукт“.

Implementation of the Risk Management Methods of Insurance Companies

Special emphasis is put on the strategic management of insurance companies and the management of risks as a possibility to realize losses and to manage them by means of methods aimed at reducing, controlling and financing those risks. The process of risk management is an ongoing and evolving one with a clear separation of duties for the staff involved in its management in and out of the insurance company. The focus is on the risks for the insurance company and the search for adequate methods for risk management. The purpose of this article is to systematize the risks inherent in the insurance company and the possible methods of risk management with applicability in practice. The main thesis of the article is that risk management methods have an inherent and justified, full or partial application among insurance companies and must be complex. The complex nature also requires integrated application of management methods, by risks and levels – “insurance company level”, “insurance company level and insurance product” level.

Ключови думи

Risk Management, methods of risk management, risk avoidance, risk reduction, risk transfer
Свалете ISA.2022.2.07.pdf