Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Ползите от прилагане на социален одит на социалните предприятия

Резюме

Целта на настоящото изслед­ване е да анализира ползите от прилагане­то на социален одит на социалните пред­приятия. За постигането на тази цел се анализират същностните характеристики на социалните предприятия и социалния одит, представят се някои добри примери за социални предприятия, както и някои не­етични практики. Съвременното общество е изправено пред редица трудности и изпитания. Из­вестно е, че социалните предприятия имат възможността и способността да донесат положителна промяна за обществото, но при­лагането на социален одит предоставя неза­висима информация за всички заинтересовани страни и защитава техните интереси.

The Benefits of Implementing Social Audit in Social Enterprises

The purpose of this study is to analyze the benefits of implementing social audit in social enterprises. To achieve this goal, the essential characteristics of social enterprises and social audit are analyzed, some good examples of social enterprises are presented, as well as some unethical practices of social enterprises. Modern community is facing a number of difficulties and challenges. It is known that social enterprises have the ability and potential to bring about positive change, but the implementation of social audit would ensure sustainable economic activity in the name of a social cause, protecting all stakeholders.

Ключови думи

social audit, benefits, social enterprises
Свалете ISA.2022.2.06.pdf