Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Бедността и безработицата в Северозападна България – състояние, тенденции и регионални различия

Резюме

В условията на социално-ико­номическите промени в страната през последните 33 години, един от основните проблеми на Северозападна България е ико­номическата изостаналост и застарява­нето на населението, които не създават условия за ефективно функциониране на па­зара на труда и увеличаване на свободните работни места. Жизненият стандарт на голяма част от населението в тази част на страната значително спадна и доведе до прогресивно обедняване. Дори търговия­та и услугите там също не са достатъчно ефективни, за да създадат добри условия за поддържане на добър баланс между търсе­нето и предлагането на работна ръка по­ради намаляването на населението, трайно ниските доходи и бедност. В настоящата статия се анализират междуобластните различия на безработицата и бедността в Северозападна България за периода от 2016-2020 г. Въз основа на този анализ са предложени мерки за провеждането на по­литики за тяхното ограничаване. Изслед­ването на състоянието на безработицата и бедността може да помогне за вземане на управленски решения, свързани със соци­ално-икономическото развитие, както и за оценка на възможностите за привличане на инвестиции като важна стъпка към съжи­вяването на Северозапада и превръщането му в привлекателно място за живеене.

Poverty and Unemployment in Northwestern Bulgaria – Status, Trends and Regional Differences

In the conditions of the socio-economic changes in the country over the past 33 years, one of the main problems of Northwestern Bulgaria is economic backwardness and population aging, which do not create conditions for effective functioning of the labor market and increase vacancies. The standard of living of a large part of the population in this part of the country has dropped significantly and led to progressive impoverishment. Even trade and services there are also not efficient enough to create good conditions for maintaining a good balance between labor supply and demand due to population decline, persistently low incomes and poverty. This article analyzes the inter-district differences between unemployment and poverty in Northwestern Bulgaria for the 2016-2020 period. Based on this analysis, measures are proposed to implement policies to reduce them. Unemployment and poverty research can help make management decisions related to socio-economic development, as well as to assess investment opportunities as an important step towards revitalizing the Northwest and making it an appealing place to live.

Ключови думи

unemployment, GDP per capita, poverty, COVID-19, poverty line
Свалете ISA.2022.2.05.pdf