Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурност в умни градове

Резюме

Тази публикация е резултат от УНИВЕРСИТЕТКИ ПРОЕКТ ЗА ИЗСЛЕДВА­НИЯ №NID NI-15/2018 „Икономически аспекти на модели за оценка на киберсигурността в интелигентните градове“. Изследване­то представя e анализира моделите на интелигентните градове, подходите към строителството и ги анализира и срав­нява. Показан e модел за киберсигурност на интелигентните градове. Този модел е изграден върху удължен модел на интели­гентни градове. Подходът към модела се основава на специфичните уязвимости и за­плахи за всеки от модулите. На този етап от изследването започва изграждането на връзката на икономическите ефекти върху киберсигурността. Тази връзка показва, че инвестирането в киберсигурност ускорява дигитализацията. Следващата стъпка от изследването прилага критичен анализ на показателите, традиционно използвани за оценка на киберсигурността. Предлагат се критерии за избор на „добри показатели“. Моделите за изграждане на киберсигурност са сравнени и са показани техните силни и слаби страни. Тези модели могат да се при­лагат в комбинация с управление на проекти за модел на киберсигурност или методоло­гия за създаване на модел за икономическа оценка на киберсигурността. В подкрепа на модела на икономическа оценка се прилага прагматичната методология за оценка на сигурността. Информацията от различни случаи беше използвана в подкрепа на проек­та и беше проведено проучване с потреби­телите на продукта за киберсигурност.

Economic Aspects of Models for Assessing Cybersecurity in Smart Cities

This publication is the result of UNIVERSITY RESEARCH PROJECT №NID NI-15/2018 “Economic aspects of models for assessing cybersecurity in smart cities”. The study presents, analyzes and compares the models of smart cities and the approaches to construction. A model for cybersecurity of smart cities is also shown. This model is built on an extended model of smart cities. The approach to the model is based on the specific vulnerabilities and threats for each of the modules. At this stage of the study, the link between the economic effects on cybersecurity begins. This link shows that investing in cybersecurity is accelerating digitalization. The next step of the study applies a critical analysis of the indicators traditionally used to assess cybersecurity. Criteria for selecting “good indicators” are proposed. The models for building cybersecurity are compared and their strengths and weaknesses are shown. These models can be applied in combination with project management for a cybersecurity model or a methodology for creating a model for economic assessment of cybersecurity. In support of the economic assessment model, the pragmatic security assessment methodology is applied. Information from various cases was used to support the project and a survey was conducted with users of the cybersecurity product.

Ключови думи

economic aspects, smart cities, cybersecurity
Свалете ISA.2022.2.04.pdf