Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Фирмени обучения и ангажираност на служителите

Резюме

Основната цел на това из­следване е да се изследва взаимовръзката между фирменото обучение (учене по време на работа) и ангажираността на служите­лите. За целта са анализирани данни от стандартизиран въпросник сред 93 предим­но производствени служители от предприя­тие, което е филиал на голяма международ­на компания. Въз основа на групирането на твърденията от въпросника по различните организационни области, идентифицирани от литературния анализ като ключови за ангажираността, са конструирани осем ин­декса. Променливите, включени в тези ин­декси, са проверени за надеждност съглас­но Алфата на Кронбах. Според получените резултати, делът на анкетираните, изразяващи по-скоро съгласие или пълно съгласие по повечето твърдения от всички изследвани области (сътрудничество, приемане на различията, ефективност на организацията на труда, отношения с мениджърите, възможности за учене и обучение, системата за при­знание, благополучието и ангажираността на служителите), е най-често между 80% и 90%. Тези резултати са визуализирани в разпределението на стойностите на съответните индекси и намират обяснение в спецификата както на изследваната ком­пания, така и на извадката. Като филиал на голяма чуждестранна международна корпо­рация, изследваната компания прилага най-развити подходи за управлението на човеш­ките ресурси от компанията майка с фокус върху обучението и мотивацията на служителите. Резултатите от корелацион­ната матрица показват, че обучението и ученето са свързани позитивно с ангажи­раността на служителите. Наред с това е разкрито, че ангажираността е свързана в различна степен и с други фактори. Ограниченията на изследването се отнасят до това, че е проучено мнението пре­димно на производствени служители само от една компания, която има утвърдена тради­ция в обучението на служителите си. В тази връзка резултатите от изследването не мо­гат да се екстраполират за друг вид предпри­ятия. Независимо от това, тези резултати биха били от полза за разбиране ангажира­ността на служителите именно в компании-филиали на международни корпорации.

Company Training and Employee Engagement

The main goal of this study is to examine the relationship between company training (on-the-job learning) and employee engagement. For this purpose, data from a standardized questionnaire among 93 mostly production employees from an enterprise that is a branch of a large international company are analyzed. Based on the grouping of the statements from the questionnaire on different organizational domains, identified by the literature analysis as key to the engagement, eight indices are constructed. The variables included in these indices are checked for reliability through Cronbach’s Alpha. The obtained results show that the share of respondents expressing agreement or full agreement on most statements from all organizational areas (cooperation, acceptance of differences, efficiency of work organization, relations with managers, learning and training opportunities, recognition system, well-being and employee engagement) is most often between 80% and 90%. These results are visualized through the distribution of the values of the respective indices and are explained by the specifics of both the surveyed company and the sample. As a subsidiary of a big foreign international corporation, the researched company applies the most developed approaches to human resource management by the parent company with a focus on employee training and motivation. The results of the correlation matrix show that training and learning are positively related to employee engagement. In addition, it is found that engagement is related to varying degrees with other factors. The limitations of the study relate to the fact that the opinion of mainly production employees are surveyed in only one company, which has an established tradition in the training of its employees. In this regard, the results of the study cannot be extrapolated to other types of enterprises. Nevertheless, these results would be useful for understanding the involvement of employees namely in subsidiaries of international corporations.

Ключови думи

company training, commitment, factors of commitment
Свалете ISA.2022.2.02.pdf