Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
3

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в контекста на съвременните трансформации на работните процеси в организациите

Резюме

Трансформациите на работни­те процеси (в условията на Ковид-19 и ус­корената дигитализация) се съпровождат с промени в дейностите по управление на човешките ресурси. Основната цел на на­стоящото изследване е да се проучат и представят ключови предизвикателства пред управлението на човешките ресурси в условията на настъпващите промени в ра­ботните процеси и в изискваните умения. За постигане на тази цел се осъществяват редица изследователски задачи, които се систематизират в две основни насоки: на­стъпващи промени в работните процеси и в изискваните умения; предизвикателства пред управлението на човешките ресурси с акцент върху ролята на ръководители­те. Резултатите от проучването показ­ват, че промяната в работните процеси и развитието на необходимите умения на служителите се очертават като водещи приоритети в дейностите по управление на човешките ресурси през следващите години. Във връзка с това, пред ръководи­телите на работни екипи се открояват редица предизвикателства, сред които за целите на настоящата статия се откро­ява необходимостта от предоставяне на служителите както на правила за динамич­ните работни процеси, така и на възмож­ности за развитие на изискваните умения в организацията.

Challenges for Human Resources Management in the Context of Contemporary Transformations of Work Processes in Organizations

The transformations of the work processes (in the conditions of COVID-19 and the accelerated digitalization) are accompanied by changes in human resources management activities. The main goal of this article is to present key challenges to human resource management in the face of the changes in work processes and skills. To achieve this goal, a number of research tasks are carried out, which are systematized in two main directions: changes in work processes and required skills; challenges to human resource management with an emphasis on the role of leaders. The results of the study show that the change in work processes and the development of the necessary skills of employees are emerging as leading priorities in human resource management activities in the coming years. In this regard, managers face a number of challenges, among which for the purposes of this article is the need to provide employees with both procedural rules for dynamic work processes and opportunities to develop the required skills in the organization.

Ключови думи

management of human resources, training and development of human resources
Свалете ISA.2022.2.01.pdf