Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Уебсайтът като инструмент на дигиталния маркетинг

Резюме

Навлизането на Интернет във всички сфери на човешкия живот, дигитализацията, динамиката на пазарите, световната пандемия, започнала през 2020 г., са сред основните предпоставки, които играят роля на движеща сила за развитие, промяна и прилагане на нови практики и подходи от страна на компаниите. Условията на пандемия доведоха до промяна във всеки един аспект от потребителските и бизнес навиците. Компании и потребители едновременно бяха изправени пред изпитанието да тестват своите граници и възможности, що се касае до тяхната адаптивност. Необходимостта от запазването на съществуващите практики и отношения бе обективна, но форматът изискваше промяна. Тази промяна бе възможна чрез Интернет, където компаниите, които успяха да развият своето онлайн присъствие и идентичност, се очертаха като такива, притежаващи едно навременно конкурентно предимство, а дигитализационните процеси и дейности при тях допринесоха за това. Настоящата статия разглежда уебсайта като един от най-важните съвременни инструменти за комуникация с потенциални и реални потребители. Спецификите, дефинициите и видовете уебсайтове са коментирани в контекста на онлайн присъствието и дигитализацията като процес. Уебсайтът е разглеждан и като неизменна част от дигиталния маркетинг на компанията, бивайки обвързан с всички дигитални канали, които го съставляват, като маркетинг на търсачки, маркетинг на заплащането на кликване (PPC – Pay Per Click), маркетинг на социалните мрежи, оптимизация на търсачки (SEO – Search Engine Optimization) и други.

The Website as a Tool of Digital Marketing 

The increasing role of the Internet in all aspects of human life, digitalization, markets’ dynamics, and the pandemic started in 2020 are some of the main prerequisites playing the role of a driving power for change, development and application of new practices and approaches within companies. The pandemic context modified customers’ and business’ habits and their manifestation. The capabilities of companies and customers were tested simultaneously in the context of their level of adaptability. The necessity for retaining existing practices and relations was objective, but their format required an update. This update was made feasible by the Internet where those companies which managed to develop their online presence and identity became the ones whose digitalization processes and activities contributed to a sustainable competitive advantage. The article discusses the website as one the most important and contemporary communication tools for existing and potential customers. Specifics, definitions and types of websites are presented as part of the online presence and digitalization as a process. Websites are examined as an unalterable part of companies' digital marketing as a whole and as part of their channels – Pay Per Click Marketing, Social Media Marketing, Search Engine Optimization and Search Engine Marketing.

Ключови думи

digital marketing, digitalization, website, digital channels, online presence
Свалете ISA.2022.1.12.pdf