Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Търговия и икономическа сигурност

Резюме

Целта на настоящата разработка е да изследва основни аспекти на взаимовръзката търговия – икономическа сигурност. Икономическите изследвания от няколко десетилетия доказват, че високият растеж и успехът на догонващото икономическо развитие на държавите с малки и средни икономики се дължат на експортно ориентирана търговия. Изследвани са 10 показателя за икономическата сигурност на Република България, включително брутен вътрешен продукт и нетен експорт. Приложен е корелационен анализ за изследване на зависимостта между средноаритметичния брой изпълнени показатели за икономическа сигурност и износът като процент от Брутния вътрешен продукт на страните – членки на ЕС. В хода на изследването са отразени нивата на износ на стоки и услуги от Република България през 2019 г. Установява се устойчива тенденция за износ на стоки с ниска степен на преработка, както и на суровини и стоки със сравнително ниска добавена стойност. Изведени са конкретни препоръки за повишаване на нивото на икономическа сигурност.

Trade and Economic Security

The aim of the article is to investigate the relationship between trade and economic security. Economic research over several decades has shown that the high level of growth and success of the catching-up economic development of small and medium-sized economies is due to export-oriented trade. A correlation analysis has been performed to analyze the relationship between the arithmetic mean of fulfilled economic security indicators and exports as a percentage of the Gross Domestic Product of the EU Member States. In the course of the study, the levels of exports of goods and services from Bulgaria for 2019 have been established. There is a steady trend for exports of goods with a low degree of processing, as well as raw materials and goods with relatively low added value. Specific recommendations have been made to increase the level of economic security.

Ключови думи

export, trade, economic security
Свалете ISA.2022.1.11.pdf