Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Приложение на симулационните методи за оценка на предприятия, опериращи в среда на несигурност

Резюме

Настоящото изследване е насочено върху специфична техника за оценка посредством вероятностно симулиране на стойностно значими фактори, определящи вътрешноприсъщата стойност на компаниите. В разработката** представям практическите аспекти и релевантни проблеми, свързани с приложението на такъв тип методи за оценка. Анализирани са базови вероятностни процеси, приложими към различни предприятия в зависимост от тяхната икономическа характеристика. В практическата част, изложената техника за оценка е приложена за оценяване на българска фармацевтична компания, като са изложени основните предимства и резултати.

Application of Simulation-based Approach for Determining the Value of Companies Operating in an Environment of Uncertainty

The article focuses on a specific valuation technique based on probabilistic simulation of value-relevant factors determining the intrinsic value of companies. In this paper I present the practical aspects and relevant problems related to the application of this type of valuation methods. Basic probabilistic processes applicable to different enterprises depending on their economic characteristics are analyzed. In the practical part, the presented evaluation technique is applied for evaluation of a Bulgarian pharmaceutical company, as the main advantages and results are presented.

Ключови думи

Monte Carlo simulation, Ornshtain-Ulenbeck process, free cash flow to the firm model, enterprise value
Свалете ISA.2022.1.10.pdf