Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Политика на списанието

Култура и междукултурно общуване в международния бизнес

Резюме

Участниците в международния бизнес са принудени да осъществяват своята дейност в динамична и непозната за тях среда. Културният фактор има значително влияние върху трайното им установяване на международния пазар. Обхваща съществуващите различия в говоримия език, религията, традициите, ценностната система, идеологията и начина на живот. Следователно могат да се очакват съществени несъответствия в бизнес средите по отношение на общоприетите модели на общуване, преговаряне и стилове на вземане на решения. Непознаването на културния фактор и особеностите на междукултурното общуване може да доведе до несъобразни разходи и провал на чуждия пазар. Настоящото изследване конкретизира тяхната същност, значимост и практически измерения в контекста на международния бизнес.

Culture and Intercultural Communication in International Business

Participants in international business are forced to carry out their activities in an environment that is dynamic and unfamiliar to them. The cultural factor has significant influence over their permanent establishment on the international market. It encompasses the existing differences in spoken language, religion, traditions, value systems, ideologies and way of life. Therefore, considerable discrepancies can be expected in business environments when it comes to commonly accepted models of communication, negotiating and decision-making styles. Unfamiliarity with the cultural factor and the peculiarities of intercultural communication can lead to inappropriate costs and failure on the foreign market. The article specifies their nature, significance and practical dimensions in the context of international business.

Ключови думи

international business, Culture, intercultural communication, intercultural differences
Свалете ISA.2022.1.09.pdf